Informatie voor School

  Dit is E-Motion

  E-Motion is in 2008 opgericht met als doel kinderen en jongeren ondersteunen die op sociaal-emotioneel gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op deze pagina vind je informatie over E-Motion die voor jou als leerkracht, intern begeleider, mentor of zorgcoördinator belangrijk kan zijn.

  Onze doelgroep

  Soms merk je in de klas dat een kind of jongere moeilijk meekomt of even een steuntje in de rug kan gebruiken. Wij werken met kinderen en jongeren die hulp kunnen in de volgende vier gebieden:
  - zelfvertrouwen
  - contact
  - concentratie
  - emoties

  Zelfvertrouwen
  Voorbeelden: Negatief zelfbeeld, verlegen, onzeker bij een toets of spreekbeurt, faalangst, moeite in het zichzelf presenteren, piekeren, geen 'nee' durven zeggen, geen eigen mening durven geven, zichzelf niet durven laten horen, een onzekere houding hebben, zachtjes praten, flauwe opmerkingen/ uitlachen/ plagerige gebaren moeilijk kunnen negeren, niet voor zichzelf durven opkomen bij pestgedrag, last hebben van zich buitengesloten voelen.

  Contact
  Voorbeelden: Moeite met contact maken, onhandige manier contact maken, moeilijk contact en vriendschappen kunnen vasthouden, moeite in het samenspelen, moeilijk eigen gevoelens herkennen en uiten, snel boos worden, moeite met zich staande houden in een groep, zichzelf niet durven laten horen in een groep, moeite met overleggen, graag zelf willen bepalen, moeite met als het anders gaat dan hoe het kind/ de jongere het in zij / haar hoofd heeft, moeite met veranderingen, moeite met kritiek krijgen, niet tegen verlies kunnen, niet zien wat het effect is van het eigen gedrag op de ander, moeite met voor zichzelf opkomen of zelf een pester zijn.

  Concentratie
  Voorbeelden: Moeite met de aandacht bij één ding tegelijk houden (snel afgeleid), (bewegings)onrustig, veel prikkels tot zich krijgen en moeite met alle prikkels verwerken, moeite met eerst nadenken en dan pas iets zeggen of doen. 

  Emoties
  Voorbeelden: Faalangst, stress, ineens heel boos kunnen zijn, gefrustreerd, snel teleurgesteld, niet praten over eigen gevoelens, moeite hebben met het laten zien van gevoelens, moeite hebben met zien hoe een ander zich voelt.

  Ook kinderen met een diagnose of een vermoeden van een diagnose kunnen deelnemen aan onze groepstrainingen. Voorbeelden van diagnoses zijn: autisme (PDD-NOS, Syndroom van Asperger), ADD en ADHD.

  Werkwijze

  Veel ouders worden door de leerkracht, de intern begeleider, mentor of zorgcoördinator van de school geadviseerd om contact op te nemen met E-Motion. Als er wordt getwijfeld, kan school altijd contact met ons opnemen om te overleggen. 
  Als school de ouders adviseert om contact met ons op te nemen (en bijvoorbeeld een folder meegeeft of de ouders attendeert op onze website), gaat het als volgt in zijn werk:
  De ouders nemen contact met ons op. Dat kan per telefoon, per mail of met behulp van het aanmeldformulier op onze website.
  Eén van de trainers van E-Motion staat de ouders (zo snel mogelijk) te woord, beantwoordt vragen, denkt mee en plant indien gewenst een intakegesprek om verder te spreken en samen plannen te maken. Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten waarin samen met de ouders en (deels) met het kind of de jongere de hulpvraag wordt besproken en persoonlijke doelen voor het kind of de jongere worden opgesteld. Als het een intakegesprek met een jongere betreft, zal de jongere er gedurende het heel gesprek bij aanwezig zijn.  Tijdens het intakegesprek wordt bekeken welke groepstraining het beste past. Soms is een individueel traject beter. Dat bieden wij ook.
  Klik hier voor meer informatie over de trainingen. Wij bieden regelmatig trainingen aan, zodat een kind of jongere nooit lang hoeft te wachten op de start van een nieuwe training. 

  Samenwerking met school

  Als een kind of jongere een training bij ons volgt stimuleren wij de ouders om hun kind te helpen bij zijn/ haar ontwikkelingsproces. We werken ook graag samen met scholen. Als we het akkoord van de ouders hebben om contact met de school te onderhouden, zullen we dat doen. 
  Als een kind in de basisschool leeftijd bij ons in een trainingsgroep start, ontvangt hij/ zij een informatieboek voor de leerkracht, zodat de leerkracht kan meelezen wat er wekelijks wordt geoefend. Naast de vaste thema's die sowieso aan bod komen, heeft ieder kind persoonlijke doelen. Deze doelen worden met het kind en de ouders tijdens het intakegesprek vastgesteld. De leerkracht ontvangt een overzicht met de doelen. Wij vragen de leerkracht om aanvullingen hierop aan ons door te geven. Een jongere die op de middelbare school zit, krijgt enkel een informatie-/ opdrachtenboekje voor zichzelf. 
  Na de eerste helft van de trainingsbijeenkomsten schrijven wij een tussenevaluatie voor de ouders. De meeste ouders sturen deze door naar de leerkracht of mentor. De basisschoolleerkracht ontvangt van ons (met het akkoord van de ouders) een evaluatieformulier om de voortgang van de ontwikkeling van het kind te beschrijven en eventuele aandachtspunten aan te kaarten. Voor de mentor op de middelbare school hebben we dat niet. Deze kan ons altijd bellen of mailen en we merken dat dat regelmatig gebeurt.
  Na de laatste trainingsbijeenkomst ontvangen de ouders een eindverslag en wordt de mogelijkheid tot een eindgesprek aangeboden. 
  Leerkrachten, intern begeleiders, mentoren en zorgcoördinatoren kunnen ons (met het akkoord van ouders) altijd mailen of bellen als er zich situaties voordoen op school waarvan het belangrijk is dat wij daarvan op de hoogte zijn. Deze input is voor ons heel waardevol.
  De rol van school is in het veranderingsproces belangrijk. We realiseren ons dat leerkrachten het heel druk hebben. De tips die wij in ons informatiebroek voor kinderen in de leeftijd van de bassischool hebben beschreven, zijn laagdrempelig en in enkele seconden/minuten toe te passen. Wat we vaak terughoren van kinderen, hun ouders en leerkrachten, is dat kinderen over de training vertellen in de klas, er gesprekjes over heeft met de leerkracht, de leerkracht de beschreven tips toepast op de hele klas of dat de leerkracht de doelen van het kind bij de hand heeft en het kind hier extra bij helpt tijdens de gestructureerde klas- en/ of meer vrije (pauze)momenten.

  Tips voor een positieve klassfeer

  Regels
  Zorg dat er duidelijke regels zijn waar de leerlingen zich aan dienen te houden. Betrek eventueel de kinderen of jongeren bij het opstellen van de regels. Bij regels is het altijd belangrijk dat deze positief geformuleerd en meetbaar zijn.

  Dus niet: We schreeuwen niet door elkaar heen.
  Maar wel: We praten rustig. We steken onze vinger op als we iets willen vragen of zeggen. We wachten op onze beurt. 
  Bij het formuleren van een regel is het belangrijk dat de focus gaat naar het gedrag dat je graag wilt zien van de leerling.  

  Groepsbeloning
  Indien een klas het moeilijk vindt om zich aan de regel te houden, kun je een beloningssysteem invoeren. Dat houdt concreet in, dat als leerlingen zich aan de klasregels houden, zij een punt verdienen voor de de klas. Bedenk met elkaar bij hoeveel punten de klas een beloning verdient. Als de leerlingen allemaal verschillende ideeën heeft, kun je de verschillende ideeën opschrijven en iedere keer als er een beloning is verdiend, een leerling uit een bak één van de ideeën laten trekken. 

  Heen-en-weer schrift tussen leerkracht en leerling
  Als een leerling zich gepest voelt in de klas, is dat voor de leerkracht niet altijd zichtbaar. Er is niet altijd tijd om naar de leerkracht te gaan. De leerkracht en de leerling kunnen een heen-en-weer schrift afspreken. De leerling kan hier iedere dag inschrijven wat hij/zij op school heeft meegemaakt mbt het gepest worden en hoe hij/zij er zelf mee is omgegaan. De leerkracht/mentor kan hier iedere keer een reactie op schrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van een compliment of een tip.

  Fouten maken hoort erbij
  Als leerlingen de lat hoog voor zichzelf leggen en moeite hebben met fouten maken, kan de leerkracht hier een positieve draai aan geven. Bijvoorbeeld door met de klas af te spreken dat iedere keer als iemand een fout maakt (inclusief de leerkracht zelf) er een buiging wordt gemaakt en de klasgenoten een applaus geven. Vervolgens kan de leerkracht iedere dag aan het eind van de lesdag vertellen wat de grootste fout was van die dag en daar wordt dan als prijs een extra applaus voor gegeven. Het is belangrijk dat leerkrachten laten zien dat fouten maken mag en dat het er gewoon bij hoort. 

  De mediawereld 
  Tegenwoordig doen kinderen en jongeren veel digitaal. Ze zijn vaak online, hoe jong ook. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich realiseren wat de mogelijkheden zijn binnen internet, maar ook wat de grenzen zijn. Leerkrachten/ mentoren kunnen hier voorlichting over geven. Er kan met de klas gepraat worden over wat zo leuk is aan internet, waar je goed om moet letten bij websites, apps en ook wat cyberpesten inhoudt.
  Een belangrijk thema kan ook zijn 'wat sms/ chat/ app je wel naar leeftijdsgenoten en wat is niet handig?' En 'is het bijvoorbeeld handig om zomaar je telefoonnummer aan een wildvreemde, maar op de internetfoto wel leuk uitziende jongen/ meisje te geven?'

Vraag en antwoord

Worden de trainingen vergoed?

Hier vind je een overzicht van de kosten en eventuele vergoedingsmogelijkheden. 

Leerling aanmelden

De ouders melden hun kind altijd zelf aan bij E-Motion. 
Je kunt de ouders attenderen op E-Motion door hen een folder mee te geven, te verwijzen naar onze website of (één van) onze telefoonnummers door te geven. 
Als er een leerling is waarover je wil overleggen of E-Motion de juiste plek is, kunt je contact met ons opnemen. Mocht je willen weten wanneer een training start, kun je onze agenda inzien, of ons bellen of een e-mail sturen.

Folders bestellen

Mocht je folders van ons willen ontvangen, stuur ons dan een email. Wij zorgen dat je de folders op korte termijn in de brievenbus hebt.

Wordt school betrokken?

Bij E-Motion staat het kind centraal. Daarnaast werken we samen met de school waar het kind naartoe gaat. Hiervoor hebben we toestemming van de ouder(s) nodig. Wij nemen initiatief in het contact opnemen met school, maar leerkrachten kunnen ook altijd contact met ons opnemen. Graag zelfs!

Heeft de training effect?

Ja! De deelnemers en hun ouders zijn tevreden over de trainingen en zien effect. Dit is inmiddels ook met een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Hier vind je een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek. 

Ervaringen van scholen

IB en leerkracht, Hannie Schaftschool in Haarlem
"De grote kracht van E-Motion is dat zij intens samenwerken met ouders en school en heel goed in kaart brengen waar de problemen zitten en wat de kinderen nodig hebben. I
k heb de afgelopen jaren ervaren dat E-Motion uitmuntende zorg biedt en hoop dat alle kwetsbare kinderen van deze zorg kunnen profiteren."

Directie en IB, Basisschool De Beekvliet in Velserbroek
"Sinds een groot aantal jaar werken wij, tot grote tevredenheid, samen met E-Motion. We verwijzen onze leerlingen graag en met vertrouwen naar E-Motion. Door hun professionele aanpak, hun betrokkenheid, hun liefde voor kinderen en hun inzet hebben veel kinderen precies dát duwtje gekregen dat ze nodig hadden."

Leerkracht, Basisschool De Dolfijn in Haarlem
"Ik ken E-Motion als een goede betrouwbare plek waar ik met een goed gevoel kinderen naar verwijs. Ze hebben korte lijnen en zijn makkelijk toegankelijk."

Directie en IB, Basisschool De Dolfijn in Haarlem
"Na doorverwijzing van ouders van kinderen naar E-Motion heb ik altijd een positieve ervaring terug gehoord. Wij raden E-Motion nog altijd aan."

Directie St. Adalbertusschool in Spaarndam
"De zorg die zij verlenen is van zeer hoge kwaliteit. De resultaten van de behandelingen/trainingen/gesprekken zijn indrukwekkend."

Lees hier de uitgebreide ervaringen.

Trainingslocatie

Kantoor (intakegesprek)

De Zaal